Gå til indhold

Jura, Udbud & Kontraktstyring

Forretningsområder

Med kompetente medarbejdere hjælper vi forsyningerne med konkurrence udsættelse, udbud, kontraktstyring og rådgivning indenfor forsyningslovgivning. Herunder kan du læse mere om vores forretningsområder inden for Jura, Udbud og Kontraktstyring.
Konkurrence udsættelse

Vi understøtter forsyningernes opgaveløsning, gennem professionel konkurrenceudsættelse. Spidskompetencen er rådgivning og gennemførsel af forskellige udbudsformer med fokus på effektive og fleksible processer i et samarbejde. Vi laver både enkelt- og fællesudbud. Vi vurderer sammen, hvor vi skaber de bedste vilkår på pris, kvalitet og bæredygtighed – mere til fordel for flere. 

Som erfarne forhandlere tilbyder SamAqua at hjælpe forsyningerne med tilbudsindhentning og markedsprøvning. I naturlig forlængelse af konkurrenceudsættelsen assisterer og rådgiver vi i udbudsjura, klagesager og tvister.

Erfaring og højt fagligt niveau samt markeds- og branchekendskab skaber et godt fundament for en effektiv konkurrence udsættelse.

Kontraktstyring

Fælles kontraktstyring gennem SamAqua understøtter forsyningerne i at overholde og indfri deres kontraktmæssige forpligtelser samt i at realisere og udnytte kontraktens potentiale – vi skaber mere til fordel for flere.

SamAqua har stor erfaring i at følge op på indgåede kontrakter og det gøres effektivt ud fra en risikobaseret tilgang. Professionel kontraktstyring skaber tryghed og sikrer et godt kontraktforløb, hvor parterne er tilfredse og lever op til aftalens forskellige vilkår og priser. Rådgivning om optimal anvendelse af kontrakterne understøtter, at de forventede gevinster indfries. Med SamAquas kontrakt- og projektoverblik er der styr på kontraktudløb og forlængelser, så forsyningerne ikke står uden aftaler på vigtige områder.

Gennem et tæt samarbejde med leverandørerne og forsyningerne, hjælper vi i fællesskab hinanden med at stå stærkere sammen.

Forsyningslovgivning

I SamAqua har vi indsigt i forsyningernes branchespecifikke forhold og vi holder os ajour på aftalte områder inden for forsyningens lovgivning. SamAqua understøtter forsyningerne i deres juridiske forpligtelser og beslutninger gennem kompetent og let tilgængelig rådgivning. Vi hjælper med lovgivningsmæssige eller kontraktuelle fortolkninger og bistå forsyningerne med deres anskaffelsesstrategi. Vi giver udbudsstrategisk sparring og tilbyder at uddanne forsyningernes medarbejdere, så de kan navigere på de lovregulerede områder som knytter sig til deres opgaver.

Kontrol af sociale klausuler

SamAqua foretager kontrol af de sociale klausuler, som forsyningerne indgår med deres leverandører og evt. underleverandører. Sociale klausuler kan være oplæringsklausul, lærlingeklausul, arbejdsklausul mv. 

Forsyningerne i SamAqua anvender Den Fælles Fynske arbejdsklausul og en leverandør eller en underleverandør overholder denne, når medarbejderne modtager løn og ansættelsesvilkår, som er på niveau med den mest repræsentative overenskomst for det pågældende område. SamAqua udfører både kontrol med dokumenter og foretager kontrolbesøg.

Ved et kontrolbesøg, besøger SamAqua det sted, hvor leverandørens medarbejder udfører arbejde for forsyningerne. Her observeres arbejdsforholdene og der indhentes oplysninger ved at spørge ind til hvilke leverandører og underleverandører der er på stedet, hvilke medarbejdere der er på pladsen og medarbejdernes løn- og ansættelsesforhold. Hvis observationerne eller oplysningerne giver anledning til mistanke om at arbejdsklausulen ikke overholdes, indledes en dokumentkontrol. 

Udover kontrolbesøg kan der også udføres dokumentkontrol. Dokumentkontrol kan ske i forlængelse af et kontrolbesøg eller som en stikprøve uden et kontrolbesøg. Ved en dokumentkontrol bliver hovedleverandøren bedt om at indsende relevante dokumenter, såsom lønsedler, timesedler, ansættelsesbeviser mm. på de medarbejdere, der laver arbejde for forsyningen. Den fremsendte dokumentation kontrolleres op mod gældende lovgivning og analyseres og sammenlignes med gældende referenceoverenskomst. Forsyningen har herefter mulighed for at pålægge leverandøren bod, tilbageholde vederlag og i sidste ende kan forsyningen opsige aftalen, såfremt leverandøren ikke lever op til det aftalte.