Gå til indhold

Privatlivspolitk - kunder

I SamAqua sikrer vi os løbende, at vi lever op til databeskyttelseslovningen.

Privatlivspolitik

Nuværende og tidligere kunder hos SamAqua A/S

Som dataansvarlig virksomhed ligger databeskyttelse os meget på sinde. Vi værner om de personoplysninger, som vi håndterer, og vi sikrer os, at vi lever op til databeskyttelseslovgivningen.

Vi giver de personer, som vi behandler oplysninger om (”de registrerede”), informationer om vores databehandlinger og om de rettigheder, som man har som registreret.

I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling af oplysninger om kunder.

Hvem vi er - og hvordan du kan kontakte os

Den dataansvarlige virksomheds identitet og kontaktoplysninger 

Navn

SamAqua A/S

Adresse

Vandværksvej 7

 

5000 Odense C

CVR-nr.

34216169

Tlf.

+45 63 13 23 20

E-mail

info@samaqua.dk

Web

www. samaqua.dk

Kontakt vedrørende databeskyttelse

Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores GDPR Compliance Koordinator.

Du kan kontakte GDPR Compliance Koordinator på følgende måder:

 • På e-mail: Skriv til databeskyttelse@samaqua.dk
  Husk at almindelig e-mail ikke er en sikker kommunikation. Skriv ikke noget i din e-mail, som er privat eller følsomt, eller som du i øvrigt synes skal beskyttes.

 • Ved brev: Skriv til postadressen nævnt ovenfor, att. GDPR Compliance Koordinator.

Vores behandlinger af personoplysninger

Kundesamarbejdet

Vi indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med samarbejdet med vores kunder. Vi indsamler alene de personoplysninger, der er nødvendige til aftalte formål, og vi beder vores kunder om kun at dele personoplysninger, hvor det er strengt nødvendigt til disse formål.

Hvilke oplysninger indsamles

Almindelige personoplysninger, herunder oplysninger om navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse på kunder og kunders ejere, samt navn, titel, telefonnummer og e-mail på eventuelle kontaktpersoner hos kunden.

Til hvilke formål indsamles oplysningerne og grundlaget herfor

Vi behandler almindelige personoplysninger med det formål at kunne opfylde aftalen med kunden, herunder

 • Levere ydelserne
 • Fakturere
 • Kvalitetsstyre og -kontrollere

Endvidere er behandlingen nødvendig for, at SamAqua A/S kan forfølge en legitim interesse i at kunne administrere, styre og udvikle vores forretning og ydelser, herunder:

 • Styre vores forhold til kunder,
 • Udvikle vores forretning og tjenester (fx identificere kundebehov og forbedringer i serviceleverancen),
 • Varetage drift og vedligeholdelse af it-systemer, som er stillet til rådighed for eller benyttes som led i serviceringen af kunden, samt hosting.
 • Administration og styring af vores hjemmeside, systemer og applikationer og foretage statistisk behandling og forretningsudvikling.

Behandlingssikkerhed

Informationssikkerhed er den forretningsrisiko, der er prioriteret højest i SamAqua A/S. Vi arbejder seriøst og professionelt med informationssikkerhed, og tager udgangspunkt i internationalt anerkendte sikkerhedsstandarder. Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikre databeskyttelse for såvel kundeoplysninger, personoplysninger og andre fortrolige oplysninger. Vi gennemfører regelmæssigt interne opfølgninger i forhold til tilstrækkeligheden og efterlevelsen af politikker og foranstaltninger.

Videregivelse af personoplysninger

Vi videregiver alene personoplysninger, når vi har et formål hertil.

Vi videregiver eller overlader personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

 • Vores databehandlere på grundlag af databehandleraftaler
 • Andre tredjeparter i form af eksterne leverandører, samarbejdspartnere og brancheforeninger i det omfang, at det er nødvendigt og relevant for levering af en ydelse.
 • Eventuelle tredjelande ved brug af cloudløsninger.

Vi har indgået aftaler med ejerkredsen i SamAqua A/S, der bl.a. bygger på EU-Kommissionens standardkontrakter, der netop sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for overførelse af personoplysninger.

Vi deler personoplysninger med ejerkredsen i SamAqua A/S, hvor det er nødvendigt for administrative formål og for at yde professionelle serviceydelser, fx når vi leverer ydelser, der involverer rådgivning.

Tidsrum personoplysninger behandles

SamAqua A/S sletter personoplysninger, når SamAqua A/S ikke længere har et arbejdsbetinget behov for at behandle dem. Opbevaringsperioden er fastsat i forhold til de forpligtelser, SamAqua A/S er underlagt i henhold til gældende lovgivning samt til sikring af dokumentation.

 

Dine rettigheder

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

 • Ret til berigtigelse (rettelse)
  Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. Vi skal i alle tilfælde tage stilling til, om vi mener din anmodning er berettiget. Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

 • Ret til sletning
  Vi sletter generelt persondata, når de ikke længere er nødvendige. I særlige tilfælde har du ret til at få specifikke oplysninger om dig slettet, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage, og vi ikke har et andet grundlag for at behandle oplysningerne. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

 • Ret til begrænsning af behandling
  Hvis du bestrider oplysninger, som vi har registreret eller på anden vis behandler, kan du anmode os om at begrænse behandlingen af oplysningerne, indtil vi har haft mulighed for at fastslå, om oplysningerne er korrekte. Du kan også anmode om begrænsning i stedet for sletning, hvis du mener vores behandling af oplysningerne er ulovlig, eller hvis du mener vi ikke længere har brug for oplysningerne, eller hvis du mener dine legitime interesser går forud for den dataansvarliges legitime interesser. Hvis du får medhold i, at vores behandling skal begrænses, må vi fremover kun behandle oplysningerne med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.  

 • Ret til at transmittere oplysninger (Dataportabilitet)
  Du har ret til at modtage persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder. Du kan også bede os om at få oplysningerne sendt direkte fra den dataansvarlige til en anden myndighed eller virksomhed. Hvis du ønsker at bruge din ret til dataportabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

 • Ret til indsigelse
  Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af oplysninger om dig. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af oplysningerne.

 • Ret til at få information om nye formål
  Hvis vi ønsker at bruge oplysninger om dig til et andet formål, end de formål, som vi tidligere har oplyst over for dig, fx i denne privatlivspolitik, har du ret til at få information herom, inden vi viderebehandler oplysningerne til det andet formål.

 • Ret til at trække dit samtykke tilbage
  Hvis vores behandling af dine oplysninger sker på grundlag af dit samtykke, kan du til enhver tid trække samtykket tilbage. Hvis du tilbagekalder samtykket, må vi fremover ikke længere behandle oplysningerne. Tilbagekaldelse af samtykke påvirker ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagekaldelsen. Hvis vi har et andet lovligt grundlag for behandling end samtykke med et selvstændigt formål – eksempelvis opbevaring af oplysninger af hensyn til overholdelse af reglerne om bogføring – vil denne behandling fortsat kunne finde sted.

Hvis du ikke er tilfreds med vores svar, har du mulighed for at klage til Datatilsynet. Det gælder generelt, at hvis du er utilfreds med den måde, dine personlige oplysninger er blevet behandlet på, kan du klage til Datatilsynet, som derefter undersøger sagen og træffer en afgørelse.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

NB! Du kan skrive til Datatilsynet via Digital Post på Borger.dk, hvor fremsendelsen af din henvendelse sker sikkert (krypteret). Vi anbefaler, at du bruger Digital Post, hvis din henvendelse indeholder fortrolige eller følsomme personoplysninger.